Baza firm

Antykwariat i Księgarnia Tezeusz sp. z o.o.

Anty­kwa­riat i Księ­gar­nia Teze­usz z Lub­nia zaj­muje się sku­pem i sprze­dażą ksią­żek inter­ne­towo oraz sta­cjo­nar­nie. Nasz anty­kwa­riat księ­gar­ski sku­puje ksią­żki w naj­więk­szych mia­stach w Pol­sce. Sku­pujemy i sprze­da­jemy książki uży­wane, także z wyceną u klienta. Nasza oferta obej­muje m. in. lite­ra­turę popu­lar­no­nau­kową, bele­try­stykę i książki dla dzieci.

Szczegóły strony https://tezeusz.pl: